Văn Hóa Doanh Nghiệp

 

 

Đến với nhau là sự khởi đầu
Cùng nhau làm việc là sự phát triển
Nhưng giữ được nhau mới là thành công
—Henry Ford—